Kronika

Historia OSP Zielonki.

Kronika OSP w Zielonkach została założona w 2000 roku.

OSP w Zielonkach zawiązała się w 1884 roku. Założycielami byli: ówczesny wójt pan Orzechowski Jan mający do współpracy następujące osoby pana Orzechowskiego Franciszka, Leszczyńskiego Antoniego, Najduchowskiego Edwarda, Gajde Jana, Zberusa Jana, pana Wojdałe, Krawczyka, Sołka oraz Witaka. W tym czasie zakupiono pierwszą pompę ręczną.

W 1901 roku OSP w Zielonkach została zarejestrowana w Powiecie Krakowskim. Pierwszym naczelnikiem zarejestrowanej straży został druh Orzechowski Wojciech. Około 1902 roku została wybudowana drewniana szopa pełniąca funkcję remizy. Ówczesny naczelnik pan Najduchowski Edward, który był kowalem, wykuł pierwszy drewniany wóz. W 1904 roku proboszcz parafii w Zielonkach ks. Jan Michalik przekazał kwotę 25 zł na umundurowanie dla straży.

W 1927 roku została zakupiona pierwsza motopompa na terenie Powiatu Krakowskiego, koszt zakupu poniosła wieś oraz P.Z.U. Florianka, której przewodniczącym był wówczas dzierżawca Marszowca pan Kański Władysław. W 1932 roku straż otrzymała nową murowaną remizę, znajdującą się w budynku wiejskim. Do wybudowania remizy i sali przyczynił się ówczesny wójt pan Prochal Piotr. W 1936 roku naczelnikiem OSP został wybrany druh Bińczycki Wojciech, a prezesem druh Prochal Piotr.

W 1952 roku w ramach gwarancji zostaje wymieniona motopompa na jedną z pierwszych prototypowych motopomp typu Leopoldia, przydzieloną przez powiat. W tych latach druhowie uczestniczący w akcjach gaśniczych i niosący pomoc mieszkańcom, jeździli na akcje wozem zaprzężonym w konie, otwartym woźnicą posiadającym swe konie był pan Wojciech Baran. Za kadencji pana Bińczyckiego Wojciecha w 1955 roku po długich staraniach otrzymaliśmy samochód z demobilu typu Fordsznid , który został wykupiony ze straży w Radłowie. W kolejnych latach zostają naczelnikami druh Orzechowski Antoni oraz druh Leszczyński Kazimierz. Po śmierci długoletniego naczelnika pana Bińczyckiego Wojciecha naczelnikiem zostaje pan Krzywdziński Jan, a prezesem pan Prochal Kazimierz.

W 1962 roku został przyznany tutejszej jednostce OSP Star20. Za tegoż zarządu zaczęto czynić starania o nowocześniejszy samochód. Przyznano Stara25 po kapitalnym remoncie w Smolnikach, była to beczka nie posiadająca autopompy tylko motopompę z tyłu. Star20 został przekazany do Garlicy Murowanej. W 1987 roku naczelnikiem zostaje wybrany pan Trela Stefan, a prezesem pan Piórkowski Franciszek.

W 1981 roku z inicjatywy tegoż zarządu zaczęto czynić starania o sztandar dla jednostki OSP. Sztandar wyszywany był w Częstochowie, fundusze na niego pochodziły ze składek druhów OSP.

W latach 80 tych zakupiono 40 tysięcy cegieł na budowę Ochotniczej Straży Pożarnej. Ze względu na brak zezwoleń budowa ruszyła dopiero w latach 90 tych. Cegły te zostały przekazane na budowę Szkoły Podstawowej w Zielonkach. Druhowie pracowali w czynie społecznym przy załadunku i rozładunku materiałów budowlanych.

Przez okres budowy szkoły jednostka dowoziła wodę na plac budowy i w roku 1996 została otwarta i poświęcona przez kardynała Franciszka Macharskiego.

W 1983 roku naczelnikiem zostaje wybrany ponownie pan Krzywdziński Jan, prezesem pan Piórkowski Franciszek. W 1987 roku otrzymaliśmy uszkodzonego Stara244, dopiero po remoncie i wymianie silnika był pełno sprawnym samochodem. Star25 został przekazany do Trojanowic.

W 1994 roku koemendantem zostaje wybrany druh Palimąka Jan, prezesem druh Małek Tadeusz. Nowy zarząd za cel postawił sobie zakup nowego samochodu. W 1996 roku dostaliśmy po poczcie pomieszczenie socjalne. W 1995 roku tutejsza jednostka OSP wchodzi w skład Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. W 1998 roku zostało zakupione nowe podwozie Star244L pieniądze pochodziły z Urzędu Gminy z sołectwa wsi Zielonki. W późniejszym okresie samochód został ukarosowany w Kielcach, pieniądze przeznaczyła Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych w Krakowie, mieszkańcy wsi Zielonki oraz druhowie OSP w Zielonkach. Stara244 przekazano do Garlicy Murowanej. W ostatnich latach zakupiono dużo sprzętu dla tutejszej jednostki OSP. Motopompa P.O.5. M8/8 pompa szlamowa W.T.40, komplety umundurowania ochronnego jak również wyjściowego. W kilku ostatnich latach nasza jednostka brała udział przy powodziach nawiedzających nasz region powódź w 1997 roku oraz w 2001 roku.

W 1998 roku zawiązał się Społeczny Komitet budowy pomnika papieża Jana Pawła II. Druhowie naszej jednostki zaangażowali się w tę budowę. Jednostka wykonała fundament pod pomnik oraz przywiozła odlew pomnika z Węgrzc. Dnia 8 września 1998 roku pomnik został odsłonięty i poświęcony przez kardynała Franciszka Macharskiego oraz księży z naszej parafii i parafii sąsiednich.

W 2000 roku przeprowadzono kapitalny remont remizy. W 2001 roku przy staraniach druhów z własnych funduszy zrobiono figurkę św. Floriana, którą wykonali za darmo panowie: Kokoszka Jacek oraz syn Janusz. W tymże roku nasz druh Palimąka Jan, został wybrany komendantem gminnym. Z okazji 100 lecia tutejszej jednostki postarano się, zorganizowano uroczystość na którą przybyli następujący goście: brygadier Krzoski Kazimierz, komendant powiatowy Nawrot Antoni, z-ca dowódcy JRG 5 Kołtun Artur, w-ce wojewoda Mysztowicz Jerzy, wójt Gminy Bogusław Król, nadbrygadier w stanie spoczynku Dela Feliks, prezes zarządu powiatowego Sieńko Jan, prezes zarządu gminnego Kawa Kazimierz. Po złożeniu meldunku przez komendanta gminnego druha Palimąki Jana i przeprowadzeniu przez niego pododdziałów odbyły się przemówienia oraz odczytano kronikę czego dokonał sekretarz druh Woliński Tadeusz, a całość sprawnie poprowadził druh Kuśmierczyk Bogdan. Po czym odbyła się zabawa do białego rana. W czasie uroczystości udekorowano tutejszy sztandar Złotym Znakiem Związku oraz druha Mieczysława Pietrzyka. Złote medale otrzymali Kuśmierczyk Bogdan, Zając Andrzej, Jamróz Stanisław. Srebrne medale otrzymali Palimąka Stanisław, Kuśmierczyk Kazimierz oraz Chachlowski Krzysztof.

W tym roku 2001 odbyły się zawody pożarnicze jednostek z terenu gminy , w Zielonkach tutejsza jednostka OSP zajęła 1 miejsce , podczas tych zawodów z rąk prezesa gminnego pana Kazimierza Kawy druh Jan Cierpisz został odznaczony Złotym medalem.

W 2002 roku zakupiono sprzęt do ratownictwa drogowego Holmatro za sumę 38 tysięcy złotych. Połowę sumy wyłożył Urząd Gminy połowę Komenda PSP w Krakowie. Przeszkolono 10 druhów na wyżej wymieniony sprzęt. W tym samym roku, przy staraniach obecnego zarządu zakupiono samochód Lublin za kwotę 16 tysięcy złotych . Koszty pokrył Urząd Gminy i druhowie. Samochód został karosowany w Kielcach i przystosowany do przewozu sprzętu ratownictwa drogowego. Tego roku pożegnaliśmy świętej pamięci druha Orzechowskiego. Otrzymaliśmy dopłatę do wciągarki w wysokości 4 200 zł oraz dopłatę do Lublina oraz opon w wysokości 3 760 złotych.

W 2003 roku przeprowadzono zawody pożarnicze w Bibicach, druhowie z Zielonek po zaciętej rywalizacji zajęli 1 miejsce. W tym też roku poczyniono starania o budowę nowej remizy na terenie byłej cegielni w Zielonkach z obecnym wójtem Bogusławem Królem.

15 marca 2003 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze za rok 2002. Otworzył je prezes OSP druh Tadeusz Małek. Wybrana została również Komisja Uchwał i Wniosków w skład, której wchodzili druh Białek Tadeusz, druh Palimąka Stanisław oraz druh Zając Tomasz. Sprawozdanie z działalności OSP za rok 2002 odczytał naczelnik Palimąka Jan zaś sprawozdanie finansowe odczytał skarbnik Kuśmierczyk Bogdan. Uchwalono plan działalności gospodarczej na rok bieżący. Pożegnaliśmy świętej pamięci druha Krzywdzińskiego oraz druha Trelę.

Rok później 26 września 2004 roku w Raciborowicach odbyły się III Powiatowe Zawody Sportowo-pożarnicze w grupie A, gdzie nasza jednostka zajęła III miejsce. 26 października odprawiony został pogrzeb świętej pamięci druha Gajdy.

7 sierpnia 2005 roku w Węgrzcach miały miejsce zawody sportowo-pożarnicze, gdzie OSP Zielonki zajęła I miejsce i otrzymała nagrody od wójta gminy Zielonki Bogusława Króla oraz od prezesa zarządu S.C.D.Z. „Medicina” Jerzego Kękusia. Tego roku pożegnaliśmy druha Krawczyka oraz druha Bombę. Zakupiliśmy tablicę pamiątkową dla szkoły koszt, której wyniósł 2 000 złotych. Czyniono dalsze starania o budowę nowej remizy. Duże zaangażowanie w budowę remizy włożył zarząd OSP oraz wójt gminy. Zostało zlecone projektowanie budynku wielofunkcyjnego. Głównym projektantem był architekt Rafał Sobczak z Krakowa. W tym też roku ufundowaliśmy tablicę pamiątkową z wizerunkiem Ojca Świętego Jana Pawła II dla Zespołu Szkół w Zielonkach. Tablica ta została poświęcona przez kardynała Stanisława Dziwisza 27 lipca tego roku. W tym też dniu braliśmy udział w poświęceniu sztandaru dla szkoły i nadaniu imienia szkole.

W 2006 roku Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie przekazała druhom jednostki OSP Zielonki samochód marki Mercedes Unimog. Samochód ten nadawał się do kapitalnego remontu. Został on wyremontowany przez Pana Zbigniewa Majkę. Remont obejmował blacharkę oraz lakier. Wymianą silnika zajął się Pan Grzegorz Kawa. Koszt tego remontu pokrył w całości Urząd Gminy. Samochód wyposażony jest w torbę ratowniczą, sprzęt holmatro, deskę ratowniczą, dwa aparaty powietrzne, piłę do cięcia betonu i metalu oraz agregat prądotwórczy. Natomiast samochód Lublin został przekazany do OSP Węgrzce. 10 września 2006 roku w Pobieolnikach Wielkich odbyły się IV Powiatowe Zawody sportowo-pożarnicze w grupie A, w których nasza jednostka wzięła czynny udział. Również w tym roku wybrano nowy zarząd. Naczelnikiem ponownie został Palimąka Jan, prezesem Zając Andrzej, z-ca naczelnika Sandecki Adam, sekretarzem Sandecki Tomasz, a skarbnikiem Kuśmierczyk Bogdan. W tym roku miały miejsce 56 wyjazdy na terenie gminy oraz odbyły się 4 posiedzenia Zarządu OSP. Została przeprowadzona kontrola gotowości bojowej przez Komendę Miejską PSP. Druhowie zostali przeszkoleni na kursie obsługi holmatro. Odbyły się również ćwiczenia na obiekcie Zespołu Szkół i kościoła w Zielonkach, przy współudziale JRG nr 5. Nasza jednostka otrzymała dotację z Komendy Głównej PSP w wysokości 19 500 zł. Za tę dotację zakupiliśmy agregat prądotwórczy oraz 10 odcinków węży W52. Uczestniczyliśmy w zabezpieczeniu wizyty papieża Benedykta XVI w Krakowie oraz braliśmy udział w obchodach 75-lecia w Bosutowie oraz Grębynicach.

Dnia 20 stycznia 2007 roku w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zielonki odbyło się zebranie sprawozdawcze za rok 2006. Otwarcia dokonał nowy prezes OSP druh Zając Andrzej. Przewodniczącym zebrania wybrano druha Mieczysława Pietrzyka. Protokolantem zebrania został druh Sandecki Tomasz. Następnie została wybrana Komisja Uchwał i Wniosków w skład której weszli: Nowakowski Stanisław, Tafelski Mariusz oraz Lech Piotr. Na zebranie sprawozdawcze zostali zaproszeni następujący goście: z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie mł. bryg. Mgr inż. Ryszard Gaczoł, w-ce Marszałek Województwa Małopolskiego Wojciech Kosak, radny powiatu krakowskiego Wojciech Karwat, wójt gminy Zielonki Bogusław Król, członek Zarządu Gminnego OSP Marcin Gajewski oraz członek Zarządu Gminnego OSP Stanisław Skwara.

W 2007 roku zakupiono niezbędne doposażenie do samochodu Mercedes Unimog oraz odbyło się szkolenie druhów w zakresie obsługi aparatów oddechowych i kurs medyczny.

6 lipca tego roku miało miejsce wmurowanie kamienia węgielnego pod remizę.

23 lutego 2008 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze za rok 2007. Otwarcia zebrania dokonał Prezes OSP Zając Andrzej. Przewodniczącym zebrania został Mieczysław Pietrzyk, a protokolantem Woliński Tadeusz. Z kolei głos zabrał naczelnik Palimąka Jan, a następnie skarbnik, który omówił sprawy finansowe. Głos również zabrał wójt gminy Zielonki Bogusław Król, który podziękował strażakom za wyjazdy na akcje i udzielanie się w tutejszej jednostce. Zamknięcia zebrania dokonał przewodniczący Mieczysław Pietrzyk.

9 maja 2009 roku uroczyście otwarto budynek Centrum Integracji Społecznej przy ulicy Galicyjskiej, gdzie m.in. znalazła się nowa siedziba OSP w Zielonkach. Równocześnie zorganizowano Dzień Strażaka przy udziale Komendy Miejskiej PSP w Krakowie i samorządu gminnego. W uroczystości wzięli udział: wójt gminy Zielonki Bogusław Król, komendant miejskiej PSP w Krakowie bryg. Ryszard Gaczoł oraz komendant gminny druh Jan Palimąka. Niedługo potem OSP Zielonki pozyskała bogato wyposażony średni samochód ratowniczo-gaśniczy z funkcją ograniczenia stref skażenia ekologicznego MAN TGM 13.280. Dotychczas użytkowany przez OSP Zielonki Star 244 L został przekazany druhom z Grębynic.

Tego też roku w Michałowicach odbyły się Międzygminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, w których nasza jednostka zajęła III miejsce. Pożegnaliśmy druha Cierpisza oraz druha Krawczyka.

4 października 2009 roku około godziny 11:40 miał miejsce groźny pożar budynku wielorodzinnego w Trojanowicach. W akcji brały udział wszystkie 9 jednostek OSP z terenu gminy Zielonki oraz 12 jednostek PSP z Krakowa. Na szczęście wszystkim obecnym mieszkańcom udało się na czas opuścić budynek.

20 grudnia 2009 roku około godziny 3 nad ranem zauważono ogień w stadninie koni „Botoja” w Korzkwi. Zginęło 11 koni. Dużym utrudnieniem był kilkunastostopniowy mróz. W działaniach gaśniczych brało udział 6 jednostek PSP z Krakowa, wszystkie 9 jednostek z terenu gminy Zielonki oraz kilka z Gminy Wielka Wieś. Po około trzech godzinach walki z pożarem ogień został opanowany.

W 2010 roku została utworzona Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w skład, której wchodzą Katarzyna Undas, Ewa Baran, Elżbieta Nowakowska, Joanna Dziedzic, Gabriela Dziedzic, Katarzyna Ibek, Sylwia Kruczek, Joanna Biernat, Katarzyna Kuśmierczyk, Sebastian Kozłowski, Piotr Plackowski, Tomasz Pietrzyk, Konrad Palimąka, Grzegorz Dziedzic, Patryk Gajos, Aleksander Kowalski, Mikołaj Zielonka, Piotr Tabor oraz Wojtek Hojdyś. Zarząd MDP tworzą Paulina Palimąka-opiekun , Przemysław Tabor-opiekun , Piotr Lech-pomoc opiekuna , Katarzyna Undas-przewodnicząca.

Pożegnaliśmy druha Karabułę. Tego też roku miały miejsce powodzie. Nasza jednostka brała czynny udział w akcjach ratowniczych na terenie całej gminy oraz miasta Krakowa.

1 kwietnia 2010 roku w Wielki Czwartek w pawilonach handlowych w centrum Zielonek wybuchł pożar, który rozpoczął się od tawerny rybnej, ale ucierpiały również sąsiednie lokale handlowe.

21 stycznia 2011 roku miało miejsce zebranie sprawozdawczo-wyborcze z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonkach za rok 2010. Otwarcia dokonał prezes OSP Andrzej Zając. Przywitał przybyłych gości zastępcę Naczelnika Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia PSP w Krakowie mł. Bryg. Mirosława Mossoczego, wójta gminy Zielonki Bogusława Króla, Prezesa OSP w Bibicach Jacka Pachla, druha Tadeusza Małka oraz kapitana Waldemara Grzesiaka. Jednogłośnie przewodniczącym zebrania został wybrany druh Pietrzyk Mieczysław natomiast protokolantem druhna Katarzyna Undas. Sprawozdanie z działalności OSP Zielonki przedstawił naczelnik druh Palimąka Jan. Następnie miały miejsce wybory do Zarządu. W skład nowego Zarządu weszli: druh Zając Andrzej-prezes, druh Palimąka Jan-naczelnik, druh Adam Sandecki-zastępca naczelnika, druh Przemysław Tabor-II zastępca naczelnika, druhna Katarzyna Undas-sekretarz, druh Bogdan Kuśmierczyk-skarbnik oraz druh Józef Majka-członek Zarządu.

Natomiast do Zarządu Gminnego wybrani zostali druh Palimąka Jan, druh Przemysław Tabor oraz Zając Andrzej.

19 lutego 2011 roku w pożarze domu jednorodzinnego na osiedlu Łokietka zginęła kobieta. Dom wewnątrz spłonął doszczętnie. Zostały tylko mury i dach.

Dnia 4 maja 2011 roku odbyło się posiedzenie Zarządu OSP Zielonki w sprawie zmiany składu osobowego zarządu. Funkcję prezesa dalej pełni druh Andrzej Zając, Naczelnikiem a zarazem I v-ce prezesem zostaje druh Jan Palimąka, nową funkcję II v-ce prezesa sprawuje druh Adam Sandecki, I z-cą naczelnika pozostaje druh Tabor Przemysław, sekretarzem druhna Katarzyna Undas, skarbnikiem Bogdan Kuśmierczyk, funkcję członka zarządu nadal sprawuje Józef Majka, zaś skład Komisji Rewizyjnej pozostaje bez zmian.

15 czerwca 2011 roku na drodze powiatowej w Bibicach około 100 m za cmentarzem doszło do czołowego zderzenia autobusu MPK linii aglomeracyjnej 297 z nadjeżdżającym z przeciwka samochodem osobowym Audii A3. Na miejsce zdarzenia przybyło OSP Zielonki, OSP Węgrzce, JRG 5 oraz JRG 7.

14 sierpnia 2011 roku miało miejsce poświęcenie wozu bojowego marki Mercedes Benz Atego OSP w Bibicach. Po uroczystej mszy św. nastąpiło poświęcenie samochodu oraz wręczenie odznaczeń dla zasłużonych strażaków.

Dnia 11 września 2011 roku odbyły się zawody sportowo-pożarnicze zorganizowane w Zielonkach na boisku Zieleńczanki. Rozpoczęto je zbiórką drużyn OSP z terenu gminy Zielonki oraz gminy Michałowice. Z gminy Zielonki I miejsce zajęło OSP Bosutów z łącznym czasem 105,31 sekundy, II miejsce OSP Węgrzce, III miejsce OSP Owczary, OSP Zielonki zajęło VII miejsce. Natomiast z gminy Michałowice I miejsce zajęło OSP Książniczki z czasem 115,25 s., II miejsce OSP Raciborowice, a III miejsce OSP Michałowice.

24 września 2011 roku miało miejsce 110-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonkach. Przybyły poczty sztandarowe wszystkich jednostek OSP z gminy Zielonki. Po mszy św. sprzed kościoła strażacy przemarszowali pod siedzibę OSP Zielonki. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. wójt gminy Zielonki Bogusław Król, przewodniczący Rady Gminy Ryszard Krawczyk i v-ce przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Olawski, sołtys Zielonek Władysław Orzechowski, a także inni radni i sołtysi, a ponadto dyrektor biblioteki Mariusz Zieliński i dyrektor Centrum Kultury i Promocji w Zielonkach Marek Płachta, v-ce marszałek województwa małopolskiego Wojciech Kozak, komendant Miejskiej PSP w Krakowie st.bryg. Ryszard Gaczoł, który zresztą wraz z naczelnikiem OSP Zielonki Janem Palimąką oraz prezesem gminnego zarządu OSP Aleksandrem Padlikiem wręczał odznaczenia zasłużonym. Następnie ks. Olszowski poświecił 3 wozy strażackie należące do naszej jednostki, zakupiony w 2009 roku średni samochód ratowniczo-gaśniczy MAN TGM 13.280, Mercedes UNIMOG, przekazany przez Komendę Miejską PSP w Krakowie w 2006 roku, a ponadto świeżo przekazanego przez krakowską PSP Opla Astrę z 2000 roku.

Następnie sekretarz jednostki druhna Katarzyna Undas odczytała kronikę. Potem przyszedł czas na odznaczenia. Srebrną odznakę Oddziału Województwa otrzymał druh Krzysztof Sokołowski z OSP Wola Zachariaszowska w uznaniu działań na rzecz ochrony p.pożarowej w OSP i Oddziale Gminnym OSP w Zielonkach. Srebrne medale za zasługi dla pożarnictwa otrzymali druhowie Jan Nowakowski Albina Pałka, Adam Sandecki, Tomasz Sandecki i Tomasz Zając, zaś brązowe medale przyznano Józefowi Majce, Maciejowi Skwarze oraz Przemysławowi Taborowi. Następnie miejsce miały przemówienia, które zakończyły oficjalną część uroczystości.

Przygotowała druhna Katarzyna Undas.